Intro bg 3

Kornelis Caps and Closures

Kornelis 202

Het Steenwijkse Kornelis Caps & Closures (KCC) is voortvarend aan de slag met hun ambitieuze plan om van hun fabriek een Smart factory te maken. Hellebrekers Industriële Automatisering ondersteunt Kornelis hierin door de Visual Link MES-software te implementeren.

Kornelis WEB

Kornelis Caps and Closures

Aan het woord is Ytsen de Boer, projectleider over de eerste kennismaking met MES en de verdere uitrol van dit systeem binnen Kornelis. “In 2015 was Kornelis voornemens om een nieuwe fabriek te bouwen. In die periode kwam ik per toeval in aanraking met Industrie 4.0 en MES. Later kwam ook de methode ISA-95 erbij. Dit is het digitaliseren van de laag tussen kantoor en productieomgeving, welke precies paste bij het idee dat wij hadden over Industry 4.0. Het budget van het bouwen van de fabriek stond al vast, maar na overleg met de directie leek het ons verstandiger om tegelijkertijd met het bouwen van de nieuwe fabriek, ook MES -in vier fases- te implementeren. De keuze hierbij viel op de MES-software van Visual Link.”

Na een haalbaarheidsonderzoek ging Kornelis in 2016 van start met fase 1 en 2 van de MES-implementatie. De Boer vervolgt: “Voorafgaand aan de live-gang hebben we heel veel gegevens handmatig in de database van VLS|MES ingevoerd. Denk hierbij aan digitalisering van nagenoeg al het papierwerk op de productievloer, invoering van alle producten in de centrale database en het automatiseren van de planning. Ook alle gegevens van de productielijnen, machines en gebruikte matrijzen en materialen moesten digitaal opgeslagen worden. Vervolgens hebben we heel veel meeteenheden (sensoren) op verschillende plekken in de fabriek geplaatst, zodat we vanaf de productievloer zoveel mogelijk data konden genereren. Dit waren aan de ene kant gegevens waar we direct al wat mee konden, denk aan de planning of het berekenen van de Overall Equipment Efficiency (de OEE). Aan de andere kant input waar we op dat moment nog geen bestemming voor hadden, maar wat in de toekomst wellicht belangrijk kan zijn.”

De Boer: “Een belangrijke vraag die gedurende deze twee fases naar voren kwam, was ‘Hoe zorgen we er voor dat alle mensen in de fabriek die bepaalde informatie nodig hebben, deze ook op een goede manier gepresenteerd krijgen?‘. Toen kwam het idee naar voren om met tablets te gaan werken. Groot voordeel daarvan is, is het feit dat het opvragen of inzien van gegevens niet meer plaatsgebonden is. Operators kunnen elders in de fabriek of extern, bijvoorbeeld vanuit hun eigen huis, productievoortgang, storingen inzien en oplossen.

Fase 3, afgerond in oktober 2020, stond in het teken van de automatisering en de logistieke inrichting van de fabriek. De Boer: “Met het automatiseren van bepaalde taken willen we deze werkzaamheden bij de mensen weghalen. In het oude werkproces bijvoorbeeld vielen de eindproducten in een doos. Deze doos werd handmatig dichtgeplakt door een medewerker en voorzien van een sticker. Daarna werd deze fysiek gedragen naar een palletplaats en liep de medewerker weer terug naar de machine. Door nu kratten te gebruiken met een track and trace systeem, die opgepikt worden door een AGV (Automated Guided Vehicle), hoeven medewerkers niet meer het fysieke werk te doen. Zo hebben zij meer tijd om het proces te beheersen.

Na succesvolle afronding van de eerste drie fases, is nu fase 4 aan de beurt. Ook in deze laatste fase wordt VLS|MES ingezet. Het betreft de digitalisering van alle zaken rondom de productievoorbereiding. Dit betekent digitalisering van het materialenbeheer en de orderpicking.

Na voltooiing van fase vier is van het productieproces van Kornelis gedigitaliseerd. Doordat alle systemen nu met elkaar in verbinding staan, is er veel meer inzicht in planning en voorraden, kunnen lijnen flexibeler ingezet worden en is er een complete track & trace mogelijk van alle grond- en hulpstoffen. Werkprocessen zijn voor alle medewerkers duidelijk, omdat deze op een zeer gebruiksvriendelijke (intuïtieve) manier worden weergegeven op tablets. Hierdoor wordt efficiënter gewerkt, wat tijd en geld scheelt. Met recht mag Kornelis zich dan een Smart factory noemen.

Kornelis WEB

Kornelis Caps and Closures

Ytsen de Boer, Projektleiter, über die MES-Einführung und die Erweiterung dieses Systems bei Kornelis: „Im Jahr 2015 plante Kornelis den Bau einer neuen Fabrik. Damals kam ich zufällig mit Industrie 4.0 und MES in Berührung. Später kam auch die ISA-95-Methode hinzu. Das ist die Digitalisierung der Kommunikation zwischen Büro und Produktionsumgebung, die genau zu unserer Vorstellung von Industrie 4.0 passt. Das Budget für den Bau der Fabrik war bereits beschlossen, aber nach Rücksprache mit der Geschäftsleitung hielten wir es für klüger, das MES – in vier Phasen – gleichzeitig mit dem Bau der neuen Fabrik zu implementieren. Die Wahl fiel auf die MES-Software von Visual Link.“

„Die Arbeitsabläufe sind für alle Mitarbeiter deutlich, da sie auf Tablets sehr benutzerfreundlich (intuitiv) dargestellt werden.“

Nach einer Machbarkeitsstudie startete Kornelis 2016 die Phasen 1 und 2 der MES-Implementierung. De Boer fuhr fort: „Vor der Inbetriebnahme haben wir eine Menge Daten manuell in die VLS|MES-Datenbank eingegeben. Dazu gehörte die Digitalisierung praktisch aller Unterlagen der Produktion, die Eingabe aller Produkte in die zentrale Datenbank und die Automatisierung der Planung. Auch alle Daten der Produktionslinien, Maschinen und verwendeten Formteile und Materialien mussten digital gespeichert werden. Anschließend installierten wir viele Messgeräte (Sensoren) an diversen Stellen in der Fabrik, um auf diese Weise möglichst viele Daten vom Produktionsbereich generieren zu können. Einerseits handelte es sich dabei um Daten, die wir sofort verwenden konnten, z.B. für die Planung oder die Kalkulation der Overall Equipment Efficiency (OEE) und andererseits erhielten wir Input, für den wir zu diesem Zeitpunkt keine Verwendung hatten, der aber in Zukunft wichtig werden könnte."

Ytsen de Boer

De Boer: „Eine wichtige Frage, die sich während dieser beiden Phasen stellte, lautete 'Wie stellen wir sicher, dass alle Mitarbeiter in der Fabrik, die bestimmte Informationen benötigen, diese auch auf eine gute Art präsentiert bekommen?'. Da kam die Idee auf, mit Tablets zu arbeiten. Ein großer Vorteil ist, dass das Abrufen und Anzeigen von Daten damit nicht mehr an einen bestimmten Ort gebunden ist. Die Bediener können den Produktionsfortschritt und Störungen von jedem Ort in der Fabrik oder auch extern, z.B. von zu Hause aus, einsehen bzw. beheben.

Phase 3, die im Oktober 2020 abgeschlossen wurde, war der Automatisierung und dem Aufbau der Logistik der Fabrik vorbehalten. De Boer: „Mit der Automatisierung bestimmter Aufgaben wollen wir den Mitarbeitern diese Arbeit abnehmen. Beim alten Arbeitsprozess fielen die Endprodukte z.B. in einen Karton hinein. Dieser Karton wurde dann manuell von einem Mitarbeiter zugeklebt und mit einem Aufkleber versehen. Danach wurde er wiederum manuell zu einem Palettenplatz getragen und anschließend kehrte der Mitarbeiter zurück zur Maschine. Durch die jetzige Verwendung von Kisten mit einem Rückverfolgungssystem, die von einem AGV (Automated Guided Vehicle) abgeholt werden, müssen die Mitarbeiter keine körperliche Arbeit mehr verrichten. Dadurch haben sie mehr Zeit, den Prozess zu kontrollieren.

IMG20210420151326

Nach erfolgreichem Abschluss der ersten drei Phasen ist es nun an der Zeit für Phase 4. VLS|MES wird auch in dieser letzten Phase eingesetzt. Es betrifft die Digitalisierung aller mit der Produktionsvorbereitung zusammenhängenden Aspekte. Das bedeutet die Digitalisierung der Materialwirtschaft und der Kommissionierung.

Nach Abschluss der vierten Phase wird der gesamte Produktionsprozess von Kornelis digitalisiert sein. Da nun alle Systeme miteinander verbunden sind, gibt es einen viel besseren Einblick in die Planung und die Lagerbestände, die Produktionslinien können flexibler eingesetzt werden und eine vollständige Rückverfolgung aller Rohstoffe und Hilfsstoffe ist möglich. Die Arbeitsabläufe sind für alle Mitarbeiter klar, da sie auf Tablets sehr benutzerfreundlich (intuitiv) dargestellt werden. Das macht die Arbeit effizienter, was Zeit und Geld spart. Kornelis kann sich daher zu Recht als Smart Factory bezeichnen.

Over Kornelis Caps & Closures

Kornelis is niet alleen specialist in het ontwerpen van sluitingen op maat, zij leveren ook een breed assortiment aan verzegelingen. Bijzonder aan Kornelis is, dat ze een eigen matrijzenmakerij hebben om adequaat reparaties en onderhoud uit te kunnen voeren en snel een aantal prototypes te kunnen maken. Kornelis is één van de oudste kunststofverwerkende bedrijven in Nederland en bestaat ruim 80 jaar.